ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, July 19, 2014

SAVE LIFE - Blood Donation Camp 20 July 2014 - 15th Donation Drive


Dear Blood donors and ASWA Volunteers ,
                                                                  
You are the only reason for ASWA to conduct 14 Successful Blood Donation Camps. Assuming same support we are conducting 15 th Blood Donation Camp on 20th July 2014  (9 am to 2 pm)  to support 1900+ Thalassemia Children, who requires 3600 Units of Blood every month and they need blood to survive.


So please turn up and donate blood and also spread this message in your circle and motivate at least 10 people from your side. 

Please spend your valuable  time for Thalassemia children with Active participation.

 venue :  community hall , opposite S.R.Nagar bus stop  near ICICI bank , Hyderabad .

Pl Forward this Mail to Your Friends .


If you have any queries to donate blood please feel free to call
Anil                9666526698
Naveen:         9164304206/9849685946
Nagababu :    9032840686                                   
Srinivasarao :       9177999263

For More Details Visit :  www.aswa.co.in


 
 
 Love all-Serve all
ANIL