ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 11, 2011

Visit of Kasturba Gandhi National Memorial Trust


Hi all
ü  16th April we visited Kasturba Gandhi National Memorial Trust (for Distressed Women) Hadersha kote, Sun city, Lunger House
ü  Srivalli, Veerabhadran & Srinviasa Prasad Rao visited home @ 5 PM
ü  We distributed Water Lemons (10)
ü  There are around 72 women are accommodating here, who are mentally retreated, destitute, orphan, semi orphan & Trafficking etc., In which 22 children are studying
ü  In this center they are giving training for Tailoring, Paper bags, Saree rolling and Computer etc., even for outside women
ü  They will allow any body to join (only through Police)
ü  Serve the needy team is visiting and conducting classes here from more than 2 years, so they know more about this
ü  They can accept any type of donations
ü  They need more old clothes as Mentally challenged women needs these regularly
ü  It is established in 1945 by Mahatma Gandhi and registered in 1965
ü  They will get Rs.500/- per head from Ahmadabad Gandhi Ashram
ü  It also working Women & Child Welfare department
ü  You can connect Srinivas, Manager (9393667141) or T.Rukmini, Warden(9347302345)

It’s very inspiring to see their efforts. We need to visit again.

Love all-Serve all
AMMA Srinivas