ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 08, 2011

Visit of Sunanda Seva Samithi - 30.01.2011


Hi Very Good Evening….

30th January we have visited Sunanda Seva Samithi, Ravi Colony, Mahindra Hills, West Mardepalli, Secunderabad.

This home contains around 25 children, in which 23 are girl children ranging from 1st class to Degree. We have donated old clothes and distributed sweets to these.

Then we take off to the Enjoyment session….

We played Khokho & Anthyakshari….we danced with the children. Indeed very joyful session. We always like to see these innocent smiles.

Volunteers
  • S.V.Adi Lakshmi
  • V.Haritha
  • B.Sandhya
  • Keerthi Susmitha
  • Bhavani
  • Sai
  • Phani
  • S.Sreenivasa Prasad Rao

For more just click on


Love all-Serve all

AMMA – ASWA Management Team