ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

ACCOUNTS
OTHER DONATIONS IN KIND
  • We have received the following Furniture Donation from Latha Venkat Garu,, Hi Tech City through YouSee Organization. (In December, 2013)


  • Computer Table donated by Helping Hearts Foundation, Hyderabad in 2013-2014
  • Iron Book Shelf donated by Sri Kishore, Chaitanyapuri, Dilshuk Nagar in 2014-15
  • Computer (2000 Year Model) donated by Dr. Sudha, Vidya Nagar in 2015-16